Hoạt động chuyên môn

KH-CÔNG-KHAI 2023

KH-CÔNG-KHAI 2023

KH-CONG-KHAI [...]

CÔNG KHAI DỰ TOÁN 2023

CÔNG KHAI DỰ TOÁN 2023

HUA TAO CONG KHAI DU TOAN 2023 [...]

CÔNG KHAI DỰ TOÁN 2022

CÔNG KHAI DỰ TOÁN 2022

HUA TAO CONG KHAI DU TOAN 2022 [...]

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NS 2022

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NS 2022

HUA TAO CONG KHAI QUYET TOAN NS 2022 [...]

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN 2021

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN 2021

HUA TAO CONG KHAI QUYET TOAN 2021 GUI LAI [...]

CÔNG KHAI TT36 NĂM HỌC 2022-2023

CÔNG KHAI TT36 NĂM HỌC 2022-2023

cong khai TT36 nam hoc 2022-2023_huatao [...]

BÁO CÁO CÔNG KHAI THEHO THÔNG TƯ 36 NĂM HỌC 2021-2022

BÁO CÁO CÔNG KHAI THEHO THÔNG TƯ 36 NĂM HỌC 2021-2022

cong khai TT36 nam hoc 2021-2022_huatao [...]

KẾ HOẠCH hướng dẫn dạy học qua Internet của Trường TH Hứa Tạo năm học 20-21

KẾ HOẠCH hướng dẫn dạy học qua Internet của Trường TH Hứa Tạo năm học 20-21

KE HOACH DẠY HOC TRUC TUYEN- 20-21 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH HỨA TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 02/KH -HT Ái Nghĩa, ngày [...]

Bài 19C. Trâm, 5D

Bài 19C. Trâm, 5D

Bai 19C. Tram [...]

Quy chế dân chủ trường TH Hứa Tạo. năm học 2019  -2020

Quy chế dân chủ trường TH Hứa Tạo. năm học 2019 -2020

Quy che dan chu Hua Tao. nH 2019 – 2020 [...]

Bài giảng điện tử HKI ( T. Trâm)- Năm học 2019 – 2020

Bài giảng điện tử HKI ( T. Trâm)- Năm học 2019 – 2020

Lop 5. Bai 2B (tiet 2). Tram Lop 5. Bai 3c(tiet 2) Tram Lop 5. Bài 3C.(tiet 1)Tram Lop 5. Bai 4B(tiet 2) Tram – On tap va bo sung ve giai toan Tuan 1. TV. Tram [...]

Trang 1 / 41234