THÔNG TIN - Tổ Chuyên môn 1

Nguyễn Thị 	Thiên
Nguyễn Thị Thiên Tổ Chuyên môn 1 GV TC 0328857799 12/10/1986 thientuyen1210@gmail.com
Nguyễn Thị Mỹ	 Liên
Nguyễn Thị Mỹ Liên Tổ Chuyên môn 1 GV CĐ 0348763357 20/09/1996 - mylienhan@gmail.com
Văn Thị 	Thuận
Văn Thị Thuận Tổ Chuyên môn 1 GV ĐH 0769402566 14/01/1993 vanthithuan1993@gmail.com
Trần Thị Châu
Trần Thị Châu Tổ Chuyên môn 1 Đảng viên 01216795704 tranchau8989@gmail.com
Phạm Thị Anh
Phạm Thị Anh Tổ Chuyên môn 1 TTCM1-GV 0972211810 anhhoi205@gmail.com
Trần Thị Vinh Tổ Chuyên môn 1 GV 0907805909 22/02/1977 thyvinh1977@gmail.com
Nguyễn Thị Tường Vi Tổ Chuyên môn 1 GV 0905830200 Ngày sinh: 30.12.1984 Email: Vi0905830200@gmail.com