Thành tích cán bộ giáo viên năm học 2018 -2019

THÀNH TÍCH CBGVNV NĂM HỌC 2018-2019

Thành tích CBGVNV năm học 2018 -2019: Trong năm học 2018 – 2019, CBGVNV trong nhà trường đã đạt được một số thành tích sau:
* 4 cô giáo đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở:
+ Cô Nguyễn Thị Mỹ Linh
+ Cô Nguyễn Thị Thùy Linh
+ Cô Phạm Thị Ninh
+ Cô Lê Thị Kim Lê
– 4 Sáng kiến đạt cấp huyện; 01 sáng kiến đạt cấp tỉnh (Cô Nguyễn Thị Thùy Linh)
– 1 GV đạt giải Ba GV giỏi cấp huyện: Cô Phạm Thị Anh
– 1 GV đạt giải KK cấp huyện: Cô Lê Thị Lộc.