THÔNG TIN - Tổ Chuyên môn 2

Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Thị Hiền Tổ Chuyên môn 2 GV tổ 2 - CTCĐ 0334146999 09/04/1998 nguyenthihien941998@gmail.com
Lê Thị Kim Lê
Lê Thị Kim Lê Tổ Chuyên môn 2 GV tổ 2 0932746036 01/05/1976 lethikimle1976@gmail.com
Mai Thị Lập Tổ Chuyên môn 2 GV tổ 2 0343989744 03/02/1988 maithilap030288@gmail.com
Phạm Thị Ninh
Phạm Thị Ninh Tổ Chuyên môn 2 TTCM2 - GV tổ 2 0969364768 ninhgvht@gmail.com
Nguyễn Tiến Phương Tổ Chuyên môn 2 GVNM 0987734202 04/04/1992 phuongorgan1992@gmail.com