THÔNG TIN - Tổ Bán trú

Nguyễn Văn Mua
Nguyễn Văn Mua Tổ Bán trú Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng 0935958739- 0984845377 uamle1967@gmail.com Face: https://www.facebook.com/
Nguyễn Thị 	Thiên
Nguyễn Thị Thiên Tổ Bán trú GV TC 0328857799 12/10/1986 thientuyen1210@gmail.com
Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Thị Hiền Tổ Bán trú GV tổ 2 - CTCĐ 0334146999 09/04/1998 nguyenthihien941998@gmail.com
Nguyễn Thị Mỹ	 Liên
Nguyễn Thị Mỹ Liên Tổ Bán trú GV CĐ 0348763357 20/09/1996 - mylienhan@gmail.com
Nguyễn Thị Hồng	Loan
Nguyễn Thị Hồng Loan Tổ Bán trú GV- ĐH 0935800929 5/6/1978 hongloan78dl@gmail.com
Phạm Thị	Hạnh
Phạm Thị Hạnh Tổ Bán trú GV ĐH 0377447111 01/01/1990 - phamthihanh010190@gmail.com
Trần Thị Châu
Trần Thị Châu Tổ Bán trú Đảng viên 01216795704 tranchau8989@gmail.com
Nguyễn Thị Bích Trâm
Nguyễn Thị Bích Trâm Tổ Bán trú GV 0962693249 bichtramnguyen201194@gmail.com
Ngô Thị Hồng Phương
Ngô Thị Hồng Phương Tổ Bán trú Y tế-TQ 01224467049 Y tế 1980 phuongduyen25@gmail.com
Bùi Thị Thúy Nhung
Bùi Thị Thúy Nhung Tổ Bán trú TV_TB 0979621161 STB 01/06/1985 buinhung56@gmail.com
Hứa Văn	Đôn
Hứa Văn Đôn Tổ Bán trú NV SC 0935898298 11/3/1966 htd11031966@gmail.com
Phạm Thị Chừng Tổ Bán trú CD SC 0384952140 1968