THÔNG TIN - Tổ Chuyên môn 3

Đoàn Thị Hoàng Dung Tổ Chuyên môn 3 GV tổ 3 0764186423 26/11/1996 doanthihoangdung96@gmail.com
Võ Thị Thu Lai Tổ Chuyên môn 3 GV 0972468003 Sinh ngày: 1/12/1989 Email: laivo.gvth@gmail.com
Phan Thị Kim Cúc
Phan Thị Kim Cúc Tổ Chuyên môn 3 GV 0364312360 GV 01/02/1975 phankimcuc2012@gmail.com
Phan Thị Xuân Trang
Phan Thị Xuân Trang Tổ Chuyên môn 3 GV 0905743529 01/01/1980 phanxuantrang2011@gmail.com
Huỳnh Thị Nhãn
Huỳnh Thị Nhãn Tổ Chuyên môn 3 TTCM3 - GV tổ 3 0977153746 20/01/1993 huynhnhanpn@gmail.com
Bùi Thị Hiếu
Bùi Thị Hiếu Tổ Chuyên môn 3 GV Tin học 0383017904 02/03/1987 thihieu87h@gmail.com