THÔNG TIN - Tổ Chuyên môn 3

Đoàn Thị Hoàng Dung Tổ Chuyên môn 3 GV tổ 3 0764186423 26/11/1996 doanthihoangdung96@gmail.com
Lê Hiền Nga
Lê Hiền Nga Tổ Chuyên môn 3 GV ÂN 0977690323 Dạy ÂN Sinh 19/09/1975 ngahien1975@gmail.com
Phan Thị Kim Cúc
Phan Thị Kim Cúc Tổ Chuyên môn 3 GV 0364312360 GV 01/02/1975 phankimcuc2012@gmail.com
Phan Thị Xuân Trang
Phan Thị Xuân Trang Tổ Chuyên môn 3 GV 0905743529 01/01/1980 phanxuantrang2011@gmail.com
Huỳnh Thị Nhãn
Huỳnh Thị Nhãn Tổ Chuyên môn 3 TTCM3 - GV tổ 3 0977153746 20/01/1993 huynhnhanpn@gmail.com
Bùi Thị Hiếu
Bùi Thị Hiếu Tổ Chuyên môn 3 GV Tin học 0383017904 02/03/1987 thihieu87h@gmail.com
Trần Thị Vinh Tổ Chuyên môn 3 GV GDTC 0907805909 22/02/1977 thyvinh1977@gmail.com