Phòng chống tham nhũng

Thực hiện nghiêm việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo (Trích)

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với các đối tượng để nâng cao sự hiểu biết, ý thức pháp luật trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động và học sinh. Chủ động lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và tình hình nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị trường học bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

Cũng như tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành, thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị trường học, phải chịu trách nhiệm khi xảy ra tham nhũng, vi phạm tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý.

Tăng cường kiểm tra, giám sát trong nội bộ cơ quan, đơn vị trường học; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo xử lý kịp thời thời, nghiêm minh các vụ việc phát sinh phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo quy định của pháp luật.