Thiết bị ĐDDH dạy học là vật chất hữu hình tưởng như là vô tri. Nhưng dưới sự điều khiển của GV, ĐDDH thể hiện khả năng sư phạm của nó: Như làm tăng tốc độ truyền đạt thông tin đến người tiếp nhận, tạo sự lôi cuốn hấp dẫn làm cho giờ học thêm sinh đông.

z4834481909256_87e11d32b9516d61d7b969e60ed4b957

z4834481208513_f5603248eff38698f97172009e072404

z4834481650934_c4a11156b31bb71c8f0f8662281b99cc

z4834481379321_8697795aa47a2112f9b569e7cf09a2d2

z4834482006703_1f8bd8735ec7f69aabc26f8c7508e727